วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557

กิจกรรมชมรมภาษาญี่ปุ่น ปีการศึกษา2557

สื่อการสอนชุมนุมภาษาญี่ปุ่น ภาคเรียนที่ 1 ปี2557

เรื่องการสนทนาเกี่ยวกับการถามราคาสินค้า


เรื่อง การซื้อของด้วยเงินญี่ปุ่น


เรื่องอักษรคะตะกะนะ